درد شانه و کتف جراحی شانه، دکتر محمد دهقانی، جراح دست دراصفهان، فوق تخصص جراحی دست، جراحی دست، دکترمحمددهقانی ارتوپد در اصفهان

جراحی های شانه

درد شانه سومین علت درد شایع می باشد و جراحی های شانه و آرنج عمدتا برای موارد زیر کاربرد دارد : سندرم گیر کردن پارگی تاندونهای روتاتور کاف شانه دررفتگی …